Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

René Karst evenementen

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen
René Karst evenementen en de opdrachtgever van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met René Karst evenementen overeengekomen te worden. Onder “de opdrachtgever”
wordt in deze voorwaarden verstaan de koper, afnemer, opdrachtgever, dan wel eenieder die met René Karst evenementen een
overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie René Karst evenementen een aanbieding doet of een leverantie of prestatie
verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
2. Indien René Karst evenementen de strikte naleving van deze voorwaarden niet verlangt, brengt dit niet met zich mee dat
René Karst evenementen hiermee het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van
deze voorwaarden wel te verlangen.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze
voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
4. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden René Karst evenementen niet,
tenzij deze schriftelijk door René Karst evenementen zijn aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. René Karst evenementen en opdrachtgever zullen als dan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven
1. Door René Karst evenementen gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn – tenzij nadrukkelijk
anders vermeld – vier weken geldig en zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen en daaraan
ontleende gegevens.
2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met “aanbieding” aangeduide offerte, prijsopgave, begroting of soortgelijke
mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of langs elektronisch weg, bijvoorbeeld per
e-mail, zijn gemaakt en vastgelegd. Aan mondeling of telefonisch gemaakte afspraken en dergelijke kunnen geen rechten
worden ontleend.
4. Aanbiedingen van René Karst evenementen zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbieding wordt in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen vier weken is aanvaard.
5. Door René Karst evenementen verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en gelden
niet als aanbieding.
6. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven die door René Karst evenementen zijn gedaan gelden niet automatisch voor
nabestellingen.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat René Karst evenementen een schriftelijke of digitale bevestiging van de opdrachtgever
heeft ontvangen.
2. Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
opdrachtgever onverwijld protesteert.
3. Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst binden René Karst evenementen slechts voor zover zij door
René Karst evenementen schriftelijk of digitaal zijn bevestigd.
4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun oorzaak vinden in door René Karst evenementen niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere
mededelingen die mondeling of telefonisch door de opdrachtgever of door een door deze daartoe aangewezen persoon zijn gedaan.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal René Karst evenementen tijdig met de opdrachtgever in overleg gaan
teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst
financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal René Karst evenementen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. René Karst evenementen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal René Karst evenementen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
6. René Karst evenementen is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar
verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgave.

Artikel 4. Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst schriftelijk of per mail te annuleren voordat René Karst evenementen met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor ontstane schade René Karst evenementen vergoedt. Onder
deze schade worden begrepen de door René Karst evenementen geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die
René Karst evenementen reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte
materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Aan een mondelinge of telefonische annulering van de overeenkomst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Prijs en prijswijzigingen
1. Alle door René Karst evenementen opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld. Mondkapjes wordt geen btw opberekend
2. De prijs die René Karst evenementen voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de overeengekomen specificaties waarop de aanbieding, offerte of prijsopgave is gebaseerd.
3. Indien de opdrachtgever een of meer wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt zal
René Karst evenementen binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar
te verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. Indien de inhoud van de
door haar te verrichten prestatie naar het oordeel van René Karst evenementen wel wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk
overeengekomen prestatie, zal het René Karst evenementen vrij staan om de overeengekomen prijs te verhogen, dan wel om de
overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging behoudt René Karst evenementen zich het recht voor de reeds door haar gemaakte
kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Levering en verzending; verzendkosten
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar haar René Karst evenementen bedrijf uitoefent.
René Karst evenementen is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De opdrachtgever is gehouden zijn
volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door René Karst evenementen te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van René Karst evenementen bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.
2. Indien vervoer c.q. verzending per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij Franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het
aannemen van zaken van René Karst evenementen door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat
verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn gebaseerd op de geldende tarieven van Post NL tenzij anders
vermeld. René Karst evenementen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bestellingen tijdens de verzending via Post
NL of via een andere vervoerder. Dit risico kan de opdrachtgever verzekeren tegen een meerprijs; als de opdrachtgever dit
wenst dient hij dat bij zijn bestelling nadrukkelijk te vermelden.

Artikel 7. Termijn van levering
1. De termijn van levering wordt door René Karst evenementen in overleg met de opdrachtgever bepaald. De termijn van levering is
in beginsel indicatief, omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door diverse factoren waaronder de kwaliteit van
de informatie die de opdrachtgever verstrekt en de medewerking die door deze wordt verleend bijvoorbeeld bij het aanleveren
van goederen waaraan bewerking moet plaats vinden en/of materialen die daarbij benodigd zijn.
2. René Karst evenementen zal zich te allen tijde inspannen om levering te doen plaats vinden binnen de afgesproken termijn van levering, maar mocht deze termijn incidenteel door drukte of overmacht overschreden worden, dan ontvangt de opdrachtgever
hierover tijdig bericht. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of annulering van
zijn opdrachtbestelling. Dit is slechts anders indien bij de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk of per mail is vastgelegd
dat een fatale datum is overeengekomen en daarbij tevens is vastgelegd wat de consequenties zullen zijn als deze fatale
termijn wordt overschreden.

Artikel 8. Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of René Karst evenementen de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden René Karst evenementen terstond schriftelijk in kennis te stellen, indien en zodra
hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen
uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
3. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook
voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden
verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van René Karst evenementen
voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is, echter tot maximaal 60 dagen na de datum van aflevering.
4. De prestatie van René Karst evenementen geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde
of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 9. Garantie
1. René Karst evenementen staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met
dien verstande dat René Karst evenementen als gevolg van niet deugdelijk verrichte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken,
gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden
opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ter keuze van René Karst evenementen zal vervangen of herstellen. In dit geval dient
opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat René Karst evenementen de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, zonder bijkomende
kosten en/of extra werkzaamheden, opnieuw kan uitvoeren.
Artikel 10. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie),
geeft de klant ten opzichte van René Karst evenementen de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten.
Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de
klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten
van derden. De klant zal René Karst evenementen nu vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke
rechten van derden, voor zover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt
René Karst evenementen alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Artikel 11. Afwijkingen
Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen, maattabellen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten
voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren van producten of personalisatie, gewicht, afmetingen van producten of
personalisatie, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor
dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische
productiemethoden. René Karst evenementen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens.